Wykładzina targowo eventowa to szybki i tani sposób na efektowne pokrycie podłogi. Wysyłka tego samego dnia przy zamówieniu do godziny 12.00 Możliwość dostawy w sobotę !

Twój koszyk : Brak pozycji

Informacja

Na podstawie art. 12.1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. O Prawach Konsumenta Informuję:

1) o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem Świadczenie obejmuje dostawę zamówionych towarów wg zamówienia otrzymanego od Klienta. Składanie zamówień odbywa się za pośrednictwem strony taniedywany.pl przy użyciu łączy internetowych. Porozumiewanie się z naszym sklepem możliwe jest wykorzystanie łączy internetowych oraz telefonicznych

2) o swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany PHU Orfeusz s.c. z siedzibą w Brodnicy przy ul. Sądowej 9

3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
PHU Orfeusz s.c. z siedzibą w Brodnicy przy ul. Sądowej 9 tel. 56 69 76 176, kom. 795 477 235 , sklep@taniedywany.pl

4) Reklamacje należy składać na adres PHU Orfeusz s.c. z siedzibą w Brodnicy przy ul. Sądowej 9 oraz e.mail.sklep@taniedywany.pl

5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także łącznych miesięcznych płatności; informacje o łącznych kosztach zawiera specyfikacja zamówienia załączona do niniejszej informacji

6) koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy jakie ponosi klient są określone w umowie zawartej pomiędzy klientem a dostawcą internetu i sieci operatora telefonicznego

7) Płatność za zamówiony towar następuje w wybranej przez Klienta formie:
pobranie (płatne przy odbiorze przesyłki)
przedpłata na konto - przelew na konto sklepu po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych
przedpłata - przekaz pocztowy po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych
gotówka - przy odbiorze własnym

Czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze od momentu potwierdzenia przez sklep dostępności zamówionych towarów z zastrzeżeniem poniższych uwag:
w przypadku przesyłki za pobraniem - w ciągu 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia dostępności zamówionych towarów
w przypadku przedpłaty (przelewu, przekazu pocztowego) na konto sklepu - w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania należności oraz potwierdzenia dostępności zamówionych towarów
w przypadku zapłaty gotówkowej w kasie sklepu - w ciągu 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia dostępności zamówionych towarów
Do terminu realizacji należy dodać czas dostawy przez firmę kurierską

8) Towary dostarczane są przez firmę kurierską.
- Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia otrzymania towaru przez klienta.
- Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania
-Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki
-W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.
- Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
- Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji

W przypadku reklamacji zamówionych towarów należy skontaktować się ze sklepem wysyłając list polecony na adres PHU Orfeusz ul.Sądowa 9, 87-300 Brodnica lub e-mail sklep@taniedywany.pl
Zgłaszając reklamację należy podać:
imię i nazwisko zamawiającego
nr zamówienia (znajdujący się na potwierdzeniu)
nr dowodu zakupu (paragonu lub faktury)
opis przedmiotu reklamacji
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od otrzymania przez sklep pisma reklamacyjnego oraz reklamowanego towaru. W przypadku uznania reklamacji klient otrzymuje zwrot kosztów związanych z dostawą reklamowanego towaru.

9 )Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
- Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru
- Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sprzedawcę wysyłając na adres PHU Orfeusz s.c. z siedzibą w Brodnicy przy ul. Sądowej 9 tel. 56 69 76 176, kom. 795 477 235 , sklep@taniedywany.pl decyzję o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
-Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
-Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej taniedywany.pl . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku w formie mailowej na wskazany przez Państwa adres.
- Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

10) Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
-Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres PHU Orfeusz s.c. z siedzibą w Brodnicy przy ul. Sądowej 9 , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania)

11) Obowiązek zapłaty przez konsumenta uzasadnionych kosztów poniesionych przez sprzedawcę nastąpi wtedy, gdy, kupujący odstąpi od umowy po zgłoszeniu rozpoczęcia świadczenia usługi, a przed upływem terminu na odstąpienie od umowy

12) Klient nie może odstąpić od umowy której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

13) Sprzedawca dostarczy klientowi rzecz bez wad, zgodnie z zamówieniem klienta.

14) Sprzedawca nie zapewnia gwarancji oraz usług posprzedażowych na sprzedany towar.

15) Sprzedawca dokonuje transakcji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w związku z powyższym nie stosuję się u niego kodeksu dobrych praktyk, który jest dokumentem dodatkowym.

16) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu; nie dotyczy

17) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy; nie dotyczy

18) sprzedawca nie wymaga złożenia kaucji przez klienta;

19) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;- nie dotyczy

20) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;- nie dotyczy

21) w przypadku sporu co do reklamowanego towaru, strony mogą poddać się mediacji lub wnieść sprawę bezpośrednio do Sądu.

TANIEDYWANY.PL
Jesteśmy firmą rodzinną, z 25 letnią tradycją w sprzedaży dywanów i wykładzin. Naszą pasją jest odkrywanie nowych materiałów w pokryciach podłogowych, o przyjemnym dotyku i pięknym wyglądzie. W doborze tych produktów sugerujemy ...
Kontakt
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 795 477 235
PPHU ORFEUSZ
ul. Sądowa 9, 87-300 Brodnica
Copyrights 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie asmedia.pl